اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل

اتصالات سینی کابل تمامی متعلقات و کلیه تجهیزات جانبی که برای اتصال دادن و تکمیل کردن سینی کشی برای تغییر جهت ، ارتفاع و عرض به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می شوند. اتصالات سینی کابل از بخش هایی  شامل نگهدارنده ، کاور یا درب ، کاهنده ، افزایش…